Τι μπορεί να κάνει κανείς στην Αειφόρουμ;

      Τι μπορεί να κάνει κανείς στη ΜΚΟ Aeiforum;

Κάθε πολίτηςμπορεί

  • Να συμμετάσχει ως εθελοντής σε δράσεις που θα αναπτύξει σύντομα η οργάνωση Aeiforum στα πεδία: περιβάλλον-τέχνες, παιδεία, πολιτισμός
  • Να συμμετάσχει (ως επιμορφούμενος ή ως εισηγητής) σε επιμορφωτικές συναντήσεις, σε σεμινάρια, σε συνέδρια, σε εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Να συμμετάσχει ως εθελοντής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundtvig EducArts
  • Να προτείνει δικές του ιδέες για εφαρμογή, όπως, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, δράσεις προστασίας και υπεράσπισης του περιβάλλοντος, σειρές μαθημάτων για ποικίλα θέματα (διατροφή, υγεία, ευεξία, μαγειρική, ζωγραφική, κεραμική, κόσμημα κ.ά.)
  • Να βοηθήσει με κατάλληλο υλικό την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter)

Ειδικά ο εκπαιδευτικός:

  • Να συμμετάσχει στο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου
  • Να συμμετάσχει στην Ομάδα Αειφόρου Σχολείου
  • Να αναλάβει δράσεις στο σχολείο ή σε ομάδα σχολείων σχετικά με την εφαρμογή του Αειφόρου Σχολείου
  • Να συμμετάσχει σε οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων για το Αειφόρο Σχολείο
  • Να συμμετάσχει σε συγγραφικές ομάδες για προγράμματα ΕγΑ (Εκπαίδευσης για την Αειφορία), για νέο παιδαγωγικό υλικό, για ψηφιακά βιβλία κ.ά.

Leave a reply