Ανταποκρίσεις Σχολείων: Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Comenius:

SustainableSchoolIndicators

      

Στη δεύτερη χρονιά του έχει μπει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius “Δείκτες Αειφόρου Σχολείου», στο οποίο συμμετέχουν 7 χώρες: η Ελλάδα (Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά-Συντονιστικό Σχολείο), Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Ισλανδία.

Κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος, τα συμμετέχοντα σχολεία έκαναν πειραματική εφαρμογή ενός μικρού αριθμού από το σύνολο των δεικτών Αειφόρου Σχολείου. Η αξιολόγηση της πρώτης χρονιάς έδειξε τα ίδια πλεονεκτήματα και τα ίδια προβλήματα όπως αυτά αποτυπώθηκαν και στην έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα Αειφόρου Σχολείου στην Ελλάδα.

Κατά τη δεύτερη χρονιά του προγράμματος, με βάση το ερευνητικό σχήμα «πριν-μετά», θα αξιολογηθεί η επίδραση του προγράμματος στους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις τους σε ειδικό ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη και κατά τη λήξη του προγράμματος. Οι απαντήσεις των μαθητών, θα διασταυρωθούν με τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα προκύψει μια εκτεταμένη αναφορά που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να υπάρξει πρόταση για υλοποίηση του σχετικού προγράμματος σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα απευθυνθείτε στο διευθυντή του Ραλλείου ΓΕΛ Πειραιά, Δημήτρη Καλαϊτζίδη (2104117027, aeiforo@gmail.com)

Leave a reply